اعضای هیات امنا

 

رئیس دانشگاه صنعتی شریف
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
رئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفت
یک نفر به انتخاب رئیس دانشگاه
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت
رئیس کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus