مراکز پژوهشی داخل دانشگاه

علاوه بر تمامی دانشکده های موجود در دانشگاه پژوهشکده ها و گروه های علمی زیر نیز با پژوهشکده همکاری پژوهشی دارند:

           ·       پژوهشکده الکترونیک

           ·       پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست

           ·       پژوهشکده علوم و فناوری نانو

           ·       مرکز ژئوتکنیک 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus