پروژه های خاتمه یافته

 سوابق قراردادهای قبلی اعضای پژوهشکده


1. هوشمندسازی چاه ها 
2. بررسي تشكيل واكس در مخازن گازي ايران
3. استفاده از نانو مواد جهت روان سازی نفت های خام سنگین
4. ايجاد بانك اطلاعاتي معادلات حالت نفت و گاز ميادين فلات قاره 
5. بررسي آزمايشگاهي زدايش ذرات جامد در دهانه چاه با استفاده از امواج فراصوت
6. پژوهش در پديده هاي مخروطي شدن و انگشتی شدن آب در چاه هاي توليدي نفت و تهيه يك مدل كامپيوتري هوشمند جهت پيش بيني يا بررسي آن ها
7. تبدیل اطلاعات درون چاهی به سیگنال های صوتی در حفاری هوشمند
8. بررسي يك مدل هوشمند براي غربالگري مخازن نفتي جهت تعيين بهترين روش ازدياد برداشت در ايران
9. بررسي منشاء توليد آب از چاه هاي ميدان گازي كنگان و ارائه راه حل
10. پيش بيني خواص ماكروسكوپي مخزن سروك ميدان آزادگان
11. بررسی و تدوین برنامه برای نحوه تعمیر دستگاه های حفاری و صدور گواهینامه 
12. تهیه نرم افزار شبيه ساز سه بعدی مخازن ترکدار با مدل نفت سیاه 
13. مطالعه جامع میدانی یکی از میادین دریایی
14. تهيه يك نرم افزار شبيه ساز موازي سه بعدي مخزن با مدل نفت سياه 
15. بررسی و ساخت پلیمرهای جدید ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته 
16. پروژه ازدیاد برداشت با تزریق آب 
17. پاکسازی گل حفاری مصرف شده (مقیاس آزمایشگاهی) 
18. پروژه ازدیاد برداشت میکروبی 
19. توسعه نرم افزار خواص سیال مخزن 
20. مطالعه روشهای ازدیاد برداشت گرمایی در یکی از مخازن کشور

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus