ژئوفیزیک و ژئومکانیک

 گروه پژوهشی ژئوفیزیک و ژئومکانیک

 

 

مدیر گروه:  

 

ارزیابی و شناخت مخازن نفت و گاز نیازمند ابزارهای مختلفی از حفر چاههای اکتشافی تا مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک است یکی از زمینه های بسیار مهم در این خصوص فناوری های ژئوفیزیک می باشد که توسعه آنها امروزه نقش مهمی در مدیریت فعالیت های حفاری و تولید ایفا کرده است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus