تکنولوژیهای های نوین و هوشمند

 گروه پژوهشی تکنولوژیهای های نوین و هوشمند در بالادستی نفت

 

مدیر گروه:  دکتر مهرداد تقی زاده منظری

 

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به تولید نفت، توسعه و پیشرفت در حوزه بالادستی نفت مهم بوده که خود به شدت وابسته به فناوری و علوم جدید است که می تواند کمک شایانی به کاهش هزینه های اجرایی و افزایش بهره وری در صنعت نفت کند. روش های جدید در حفاری و تکمیل چاه، و هوشمندسازی چاه ها و میادین به شدت باعث سادگی بهره برداری و افزایش میزان برداشت از مخازن می شود که نیاز است در این خصوص از تجارب مفید قبلی و فناوری های نوین استفاده شود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus