بهبود تولید و ازدیاد برداشت از مخازن

 گروه پژوهشی بهبود تولید و ازدیاد برداشت از مخازن

 

 

مدیر گروه:  دکتر محسن مسیحی

 

یکی از اصلی ترین حوزه های پژوهشی صنایع بالادستی، بهبود تولید از مخازن و ازدیاد برداشت از مخازن می باشد. اطلاع دقیق از مکانیزم های تولید مخزن، شرایط سیال موجود درمخزن، و خواص سنگ مخزن می تواند باعث طراحی دقیق تر فرآیند های ازدیاد برداشت شود. هم چنین پژوهش هادر خصوص روش های ارزیابی مخازن، مدل سازی و شبیه سازی مخازن و طراحی عملیات بهره افزایی از قبیل اسیدکاری ، تولید شکاف هیدرولیکی و کاهش آسیب سازند و سایر روش های جدید اثرگذار بر میزان تولید از یک مخزن هیدروکربوری حائز اهمیت است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus