مشخصه سازی و مدلسازی مخازن

 گروه پژوهشی مشخصه سازی و مدل سازی مخازن 

 

مدیر گروه:  دکتر سعید جمشیدی

مشخصه سازی و مدل سازی مخازن يكى از شاخه های مهم پژوهشی براى توسعه و مديريت مخازن  نفتى می باشد. در این بخش از تکنولوژی های جدید در اکتشاف حوزه های منابع هیدروکربوری، ارزیابی آن حوزه ها (با روش های مختلف لرزه ای، پتروفیزیک، زمین شناسی و ...) بهره برده می شود. سپس با این داده ها مدل استاتیک مخازن که بتواند به خوبی داده های موجود را در برداشته  باشد ساخته می شود. از این مدل در شبیه سازی جریان، ارزيابى عملكرد مخزن، تعيين مكان چاه هاى جديد جهت تخليه مخزن، تخمين ذخيرة نفت مخزن و پيشنهاد بهينه روش برداشت از مخزن، تطبيق تاريخچه توليد استفاده می شود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus