اعضای هیئت مدیره

 مدیر اکتشاف و تولید ( دکتر هرمز قلاوند)
 
رئیس ژئو فیزیک مدیریت اکتشاف و تولید ( دکتر ایرج عبدالهی فرد)

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ( دکتر مسعود تجریشی)
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه ( دکتر رضا باقری)

مدیر پژوهشکده بالادستی نفت شریف (دکتر محسن مسیحی )

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus